Obveščamo vas, da smo ZRVS kot konzorcijski partner aktivno vključeni v projekt Digitrajni učitelj.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na javnem razpisu za krepitev digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju izbralo projekt Digitrajni učitelj (v nadaljevanju: Digitrajni učitelj), ki ga v imenu Skupnosti zavodov Konzorcija šolskih centrov in ostalih konzorcijskih institucij s področja vzgoje in izobraževanja vodi Založba Rokus Klett.

Projekt traja do 30. 6. 2026 in ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

Namen projekta je opolnomočiti strokovne in vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju s pomočjo usposabljanj, ki bodo vključevala celovite sodobne metode tako izven kot tudi znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov, stalno aktivno vlogo udeležencev preko interaktivnih oblik s preizkušanjem pri pouku, vzajemnim učenjem in vrednotenjem ter sprotnim preverjanjem napredka udeležencev.

Usposabljanje bo v izvedbenih fazah projekta potekalo na dveh ravneh:

 1. na nacionalni ravni bodo usposabljanja izvajali usposobljeni multiplikatorji in svetovalci z namenom krepitve kompetenc strokovnih delavcev na vseh treh področjih glede na zahtevnostno stopnjo posameznikovih individualnih potreb;
 2. na ravni vzgojno-izobraževalnega zavoda pa se bo krepila učeča se skupnost glede na izbrano smer razvoja kompetenc, ki jo bo določil projektni razvojni tim posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Namen projekta Digitrajni učitelj je tudi usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Cilji projekta Digitrajni učitelj:

 • uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.
 • vzpostavili več kot 40 razvojnih skupin ter usposobili 700 multiplikatorjev, 130 svetovalcev VIZ in do 1400 prenašalcev znanja
 • vzpostavili aktivne samoučeče se skupnosti VIZ, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso.

Na podlagi dosedanjih analitik bomo za razvoj ustreznih kompetenc v okviru projekta med drugim veliko pozornosti posvečali naslednjim področjem:

 • Trdni temelji digitalne pismenosti za učinkovito rabo novih digitalnih orodij, ki šele prihajajo;
 • Sobivanje človeka z umetno inteligenco;
 • Kritično razmišljanje za učinkovito in kritično vrednotenje naraščajoče količine podatkov ter kako iz podatkov izluščiti spoznanja;
 • Reševanje problemov za vse večje in kompleksnejše izzive, ki so pred nami;
 • Trajnostno in zeleno razmišljanje za učinkovito sodelovanje pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb ter prilagajanju na podnebne spremembe;
 • Ozaveščanje o spoštljivem sobivanju z naravo;
 • Prilagodljivost in nenehno učenje za hitro prilagajanje vsem spremembam in izzivom na področju digitalizacije, trajnosti in finančne pismenosti;
 • Sistemska miselnost za razumevanje povezanosti in kompleksnosti družbenih, gospodarskih in okoljskih sistemov;
 • Strateško vodenje in usmerjanje, ki stremi proti celostnemu in analitičnemu pristopu;
 • Sodelovanje in komunikacija za učinkovito sodelovanje in komunikacijo v sodobnih interdisciplinarnih okoljih;
 • Etične in odgovorne prakse za usposobljenost pri etičnem odločanju, varovanju zasebnosti, etiki podatkov in odgovorni uporabi tehnologije;
 • Inovativnost in podjetništvo za vzpodbujanje kreativnega razmišljanja, prepoznavanja priložnosti in spodbujanje inovacij;
 • Globalna ozaveščenost za kritično razumevanje globalnih izzivov in kulturnih razlik, poznavanje mednarodnih okvirov in dogovorov povezanih s trajnostjo, ter sodelovanje z deležniki po vsem svetu.

Projektni partnerji:

Založba Rokus Klett d.o.o., Skupnost zavodov Konzorcija šolskih centrov (Šolski center Ljubljana, Šolski center Kranj, Šolski center Nova Gorica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Celje, Šolski center Velenje, Šolski center Ptuj), ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Academia Maribor, Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) – Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, UL – Filozofska fakulteta, UL – Ekonomska fakulteta, UL – Fakulteta za matematiko in fiziko, UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko, RIC – Državni izpitni center, CPI – Center za poklicno izobraževanje, Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije in Zveza ljudskih univerz Slovenije.

Romana Epih, univ.dipl.soc.ped.
Predsednica