Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije je prostovoljna, strokovna organizacija ravnateljic in ravnateljev slovenskih vrtcev. Združenje temelji na načelih enakopravnosti, demokratičnosti in prostovoljnosti med člani, ki si izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča ter s tem pridobivajo ideje za profesionalno vodenje vrtcev.
Združenje je bilo ustanovljeno leta 1996, prva predsednica takrat še Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, je bila Janja Vesel Gabrijelčič.

Združenje ravnateljev je ustanovljeno z namenom in ciljem, da se v slovenskem prostoru razvija in poenoti doktrina delovanja in življenja vrtcev in določi ter oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v vrtcih:

  • sodelovanje s pristojnim ministrstvom in upravnimi organi Republike Slovenije za šolstvo pri oblikovanju politike vzgoje in izobraževanja;
  • vključevanje članov, organov in teles Združenja ravnateljev pri kreiranju stališč ob sprejemanju oziroma uveljavljanju zakonodaje s področja predšolske vzgoje in podzakonskih aktov ter drugih predpisov;
  • sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje;
  • uvajanje in uveljavljanje evropskih standardov pri pedagoškem delu in življenju otrok v vrtcih;
  • skrb za publiciranje stališč, mnenj in predlogov Združenja ravnateljev ter njegovih članov o zadevah s področja šolske politike;
  • sooblikovanje, oblikovanje in izvajanje programov Združenja ravnateljev;
  • prizadevanje za uveljavljanje avtonomnega statusa ravnateljev v razmerju do ostalih delavcev v zavodih vzgoje in izobraževanja ter do ustanoviteljev zavodov;
  • podeljevanje priznanj najzaslužnejšim članom Združenja ravnateljev;
  • zagotavljanje pravne pomoči članom Združenja ravnateljev;
  • ostale aktivnosti, za katere se Združenje ravnateljev odloči na letnem zboru članov v okviru navedenih ciljev in nalog.

Združeni se lahko bolj kompetentno zavzemamo za boljši položaj in ugled ravnateljev v družbi in za profesionalno vodenje slovenskih vrtcev. Veselilo nas bo, če boste spremljali novosti na spletni strani našega združenja ravnateljev in vas vabimo, da se včlanite v naše združenje.

Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije
Romana Epih, univ.dipl.soc.ped., predsednica